Οικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός 2012 | Καταστάση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλευσης 2012 |
Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων 2012 | Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| Ισολογισμός 2014 | Αποτελέσματα χρήσης 2014 | Λογαριασμός εκμετάλλευσης 2014 |